Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 582011TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu văn bản 123 26/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 26/08/2020
Ngày hiệu lực 11/10/2020
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 582011TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Thông tư 26-2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở....pdf
Văn bản mới